ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติม: โควิด-19

แก้ไขล่าสุด: 15 May 2020

 1. ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของช้อปเปอร์ ธอทส์ อธิบายว่าเราคือใคร ทำอะไร รวมถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับช้อปเปอร์ ธอทส์ นอกจากนี้ประกาศดังกล่าวยังอธิบายวิธีการที่เราโอนข้อมูลของคุณไปยังประเทศต่างๆ วิธีการที่เราเก็บรักษาข้อมูลให้ปลอดภัย และสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมฉบับนี้จะอธิบายถึงวิธีการที่เราร้องขอ แบ่งปัน และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณเพิ่มเติมในระหว่างสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 และให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่คุณนอกเหนือไปจากข้อมูลทั่วไปใน ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของช้อปเปอร์ ธอทส์

 2. ข้อมูลเพิ่มเติมที่เราร้องขอในช่วงสถานการณ์นี้ได้แก่ข้อมูลใดบ้าง
  • เราจะทำการสอบถาม (ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และช่องทางการสื่อสารอื่นๆ) เพื่อขอให้คุณแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลอันเกี่ยวข้องกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ผ่านทางแบบสอบถาม การลงคะแนนสำรวจความคิดเห็น ห้องอภิปราย กลุ่มเฉพาะทางออนไลน์ และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกิดขึ้นผ่านเว็บไซต์ของช้อปเปอร์ ธอทส์ นอกเหนือไปจากข้อมูลที่ระบุไว้ใน ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของช้อปเปอร์ ธอทส์แล้ว เราจะสอบถามคุณเกี่ยวกับทัศนคติ ความคิดเห็น และความรู้สึกที่คุณมีต่อโรคโควิด-19 และผลกระทบจากสถานการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนี้ว่ามีผลต่อความเชื่อมั่นในสภาพเศรษฐกิจ ผู้ค้าปลีก และรัฐบาลอย่างไร รวมไปถึงว่าสถานการณ์นี้ได้เปลี่ยนประสบการณ์ในการซื้อสินค้า พฤติกรรมการซื้อสินค้า การทำงาน การเงินและการใช้ชีวิตส่วนตัวของคุณอย่างไร

   ในบางส่วนของแบบสอบถามเหล่านี้ เราอาจสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพของคุณ ในกรณีดังกล่าว เราจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อเราทำการเก็บข้อมูลดังกล่าวและขอความยินยอมจากคุณเพื่อให้เราดำเนินการเช่นนั้นได้

   หากเรามิได้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของคุณ โปรดอย่าให้ข้อมูลดังกล่าวแก่เรา หากคุณได้ให้ข้อมูลซึ่งเกี่ยวข้องกับสุขภาพของคุณ เราจะถือว่าการที่คุณสมัครใจให้ข้อมูลนั้นแก่เราเป็นการให้ความยินยอมแก่เราในการใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
 3. วิธีการที่เราใช้ข้อมูลเพิ่มเติม และฐานทางกฎหมาย
  • ดังที่ได้อธิบายไว้ใน ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของช้อปเปอร์ ธอทส์ เราใช้ข้อมูลที่คุณให้กับเรา รวมถึงข้อมูลอื่นที่เราจัดเก็บหรือได้รับจากบุคคลที่สามมาสร้างเป็น “ข้อมูลเชิงลึก” สำหรับลูกค้าของเราซึ่งเป็นผู้ค้าปลีกหรือแบรนด์ต่างๆ เพื่อใช้พัฒนาประสบการณ์ของผู้ซื้อ รวมถึงสร้างความภักดีต่อแบรนด์ของผู้ซื้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อมูลเพิ่มเติมที่เราจัดเก็บระหว่างสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จะสามารถช่วยให้ผู้ค้าปลีกทำความเข้าใจและพยายามสนองต่อความต้องการของผู้ซื้อในช่วงเวลานี้ได้ การประมวลผลข้อมูลของเราเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวนี้เป็นความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการให้บริการข้อมูลเชิงลึกแก่ลูกค้าของเรา

   โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราจะทำการจับคู่ข้อมูลของคุณจากการทำแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 เข้ากับข้อมูลการซื้อสินค้าของคุณที่เชื่อมโยงกับบัตรสมาชิก (เช่น พฤติกรรมการซื้อสินค้าในร้านค้าปลีกซึ่งเป็นลูกค้าของเราผ่านทางหน้าร้านรวมถึงทางร้านค้าออนไลน์) เพื่อศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติของผู้บริโภคอันเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ยกตัวอย่างเช่น คุณรู้สึกกังวลเพียงใดต่อโรคนี้ และพฤติกรรมการซื้อสินค้าหรือระดับความพึงพอใจที่มีต่อร้านขายของชำทั้งทีมีหน้าร้านและร้านค้าออนไลน์ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง

   เราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวนี้เพื่อช่วยลูกค้าของเราคาดการณ์พฤติกรรม ลักษณะนิสัย หรือความชื่นชอบของคุณ (และผู้ซื้อรายอื่นๆ) ระหว่างที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคนี้ยังคงดำเนินต่อไป ตัวอย่างเช่น เราใช้วิทยาศาสตร์ข้อมูลเพื่อคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงลักษณะนิสัยการซื้อสินค้า (เช่น การเพิ่มขึ้นของการซื้อสินค้าออนไลน์ หรือ การจับจ่ายใช้สอย หรือ สินค้าอาหารที่ไม่เน่าเสีย) เราจะรายงานข้อมูลโดยสรุปแก่ลูกค้าของเราเท่านั้น (กล่าวคือในรูปแบบที่ไม่สามารถระบุตัวตนของคุณได้) ซึ่งจะช่วยให้ผู้ค้าปลีกและผู้จัดจำหน่ายสามารถตัดสินใจที่สำคัญได้ว่าจะให้บริการแก่คุณอย่างดีที่สุดได้อย่างไร ยกตัวอย่างเช่น ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ค้าปลีกและผู้จัดจำหน่ายนั้นจะสามารถคาดการณ์ความต้องการซื้อสินค้าและบริการใดๆ ได้อย่างถูกต้องยิ่งขึ้น

   หากข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บนั้นมีความเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการระบาดของโรคโควิด-19 เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมฉบับนี้เท่านั้น ในกรณีที่เราสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เกี่ยวกับการระบาดของโรคโควิด-19 การจัดเก็บและใช้ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นไปตามความใน ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของช้อปเปอร์ ธอทส์
 4. dunnhumby แลกเปลี่ยนข้อมูลเพิ่มเติมนี้กับใคร
 5. การเก็บรักษาข้อมูล
 6. การแก้ไขประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้
  • เราจะปรับปรุงประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมฉบับนี้ในระหว่างที่เรารวบรวมและจัดเก็บข้อมูลตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น เมื่อเราได้ทำการปรับปรุงประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมฉบับนี้แล้ว เราจะใช้มาตรการที่เหมาะสมในการแจ้งให้คุณทราบโดยสอดคล้องกับความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงที่เราดำเนินการ คุณสามารถทราบได้ว่าประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมนี้เป็นฉบับล่าสุดโดยสังเกตที่ด้านบนของหน้าประกาศ
 7. ติดต่อเรา
  • หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลใดๆ เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลของคุณ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลตามรายละเอียดต่อไปนี้: individualrights@dunnhumby.com.

   ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งควบคุมข้อมูลของคุณคือ dunnhumby Limited หากคุณมาจากบางประเทศหรือภูมิภาค เช่น ยุโรป คุณมีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนหรือข้อกังวลต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในท้องถิ่นของคุณด้วย คุณสามารถค้นหารายชื่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในยุโรปได้ ที่นี่.

กลับไปด้านบน